Logo SH
Litteratur
 
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning, 30 hp (1067FE)
Giltig fr.o.m.: vt 2018
Giltig t.o.m.:
Beslutsdatum: 2017-12-19
Beslutande organ: Ämnesrådet i Företagsekonomi
 
- Redovisningsteori och praxis -

• Deegan, C. & Unerman, J., Financial Accounting Theory, McGraw Hill, senaste upplagan

• Marton, J., Lundqvist, P. & Pettersson, A. K., IFRS – i teori och praktik, Sanoma utbildning, senaste upplagan

• Artiklar


- Koncernredovisning och revision -

• Carlsson, J & Sandell, N, Koncernredovisning, Liber, senaste upplagan

• Carrington, T, Revision, Liber, senaste upplagan

• Marton, J., Lundqvist, P. & Pettersson, A. K., IFRS – i teori och praktik, Sanoma utbildning, senaste upplagan

• Artiklar


- Kandidatuppsats, metod -

• Denscombe, M. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom Samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, 2016.
• Rienecker, L. och P. Stray Jörgensen. Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber, 2008.
• Körner, S. och L. Wahlgren. Statistiska metoder. 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2015.

Referenslitteratur:
• Björklund, M. och U. Paulsson. Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur, 2003.
• Alvesson, Mats. Intervjuer - genomförande, tolkning och reflexivitet. Malmö: Liber, 2011.
• Lindblad, I-B. Uppsatsarbete - En kreativ process. Lund: Studentlitteratur, 1998.
• Lundahl, U. och P. Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur, 1999.