Litteratur
 
Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling (MU), 7,5 hp (1127MJ)
Giltig fr.o.m.: ht 2017
Giltig t.o.m.: vt 2018
Beslutsdatum: 2017-04-26
Beslutande organ: Programrådet för Miljö och utveckling
 
Bjereld U., Demker M. och Hinnfors J. 2009. Varför vetenskap, 3 uppl. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9789144054759

Clapp J. and Dauvergne P. 2011. Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment, 2nd edition ISBN 9780262515825

Dobson A. 2016. Environmental Politics. A very short introduction, Oxford University Press ISBN 9780199665570

RAPPORT 5645. 2006 Miljömålen i det regionala utvecklingsarbetet Synergier och målkonflikter. Rapport 5645 naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5645-X.pdf

RUFS 2010. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion SLL http://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/regional-utvecklingsplan-for-stockholmsregionen/

2013 års uppföljning av RUFS 2010 http://www.rufs.se/globalassets/d.-rufs-2010/hur-gar-det2/arsuppfoljning/arsuppfoljning-2013.pdf

Uggla Y. och Elander I. (red.) 2009. Global uppvärmning och lokal politik. ISBN: 9789173350181

Artiklar
Abrahamsson H. 2011 Globaliseringens lokala uttryck Städer som noder för global samhällsstyrning eller som slagfält för sociala konflikter? En essä kring lokal globalisering, folkbildning och socialt hållbar stadsutveckling. http://www.gu.se/digitalAssets/1337/1337548_globaliseringens.pdf

Bradley K., Gunnarsson-Östling U., and Isaksson K. 2008. Exploring environmental justice in Sweden: How to improve planning for environmental sustainability and social equity in an “eco-friendly” context. Projections, MIT Journal of Planning, 8: 68-81.

Artiklar och litteratur i samband med föreläsningar, seminarier och grupparbeten tillkommer