Litteratur
 
Arkivvetenskapligt projekt och praktik, 30 hp (1022AV)
Giltig fr.o.m.: vt 2017
Giltig t.o.m.: ht 2017
Beslutsdatum: 2015-11-12
Beslutande organ: Ämnesrådet för arkivvetenskap
 
Delkurs 1: Arkivpedagogik, 7,5 hp

*Arkiv för alla. Betänkande från Arkivutredningen. SOU 2002: 78. (233 s)

*Arkiven i forskningens tjänst. 20 år med Forskningsarkivet vid Umeå universitet. (red. Göran Larsson) (kapitlet ”Forskning med arkiv – en pedagogisk finess” (3 artiklar) ss. 159­180, 21 sidor)

Awebro, Kenneth 2004: Arkivpedagogik – med ett mångkulturellt perspektiv, i: Interkulturell pedagogik i teori och praktik. (Red. Pirjo Lahdenperä) Stockholm (s. 99­117, 18 sidor)

Burman, Anders 2014: Pedagogikens idéhistoria: Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2500 år (ca 140 sidor i urval)

Dahlström, Mats 2009: Kritisk digitalisering. En ny strategi?, i: Digital formidling af kulturarv (Red. Lund, Andersen, Christensen mfl). (s. 171­191, 20 sidor)

*Gilland, Anne 2011: Neutrality, social justice and the obligations of archival education and educators in the twenty­first century”, i: Archival Science 2011 (11) (s. 193–209, 16 s.)

*Iacovino, Livia: Rethinking archival, ethical and legal frameworks for records of Indigenous Australian communities: a participant relationship model of rights and responsibilities”, i: Archival Science 2010 (10) ( s. 353–372, 19 s.)

*Kalfatovic, Martin R., Effie Kapsalis, Katherine P. Spiess, Anne Van Camp och Michael Edson 2008: Smithsonian Team Flickr: a library, archives, and museums collaboration in web 2.0 space”, i: Archival Science 2008 (8), (s. 267­277, 10 sidor)

*Kirchhoff, Thomas, Werner Schweibenz, Jörn Sieglerschmidt 2008: ”Archives, libraries, museums and the spell of ubiquitous knowledge”, i: Archival Science 2008 (8) (s. 251–266, 15 s.)

Kjellman, Ulrika 2009: Digitalisering som standardisering. Verktyg i konciperingen av kulturarv, i: Digital formidling af kulturarv (Red. Lund, Andersen, Christensen mfl). (s. 219­238, 19 sidor)

*Little, Hannah 2011: Identifying the genealogical self”, i: Archival Science 2011(11) (s. 241– 252, 11 s.)

Lundström, Catarina och Sjögren, Eva 2001 (eller senare): Historia på riktigt: arkivpedagogik i praktiken. Skånes Arkivförbund. (172 s)

*Maliniemi, Kaisa 2009: Public records and minorities: problems and possibilities for Sa ́mi and Kven”, i: Archival Science 2009 (9) (s. 15–27, 12 s.)

*Mason, Karen M., Tanya Zanish­Belcher 2007: ”Raising the Archival Consciousness: How Women's Archives Challenge Traditional Approaches to Collecting and Use, Or, What's in a Name?”, i: Library Trends 2007, vol 56, nr 2 (Fall) (s. 344­359, 15 s.)

*Nordenstam, Anna 2008: Genus och arkiv. Stockholm: Vetenskapsrådet. (33 s)

*Ploom, Lennart och Olle Månsson 2003: Arkiv angår alla, i: Arkiv, samhälle och forskning nr. 2 Svenska arkivsamfundet, Stockholm (s. 89­93, 4 sidor)

*Åström Iko, Karin 2003: I allmänhetens tjänst: Arkivverket, tillgängliggörandet och brukarna, i: Arkiv, samhälle och forskning nr.1 Svenska arkivsamfundet, Stockholm. (s. 18­37, 19 sidor)

Totalt ca 800 sidor, samt 200 sidor som bestäms i samråd med examinator

* = Finns som elektronisk resurs


Delkurs 2: Arkivvetenskaplig praktik, 15 hp

Arkivarieyrket – och dess kartläsare. DIK Arkivariefacket 70 år 1936–2006, red. Henrik Alfredsson & Leif Knutsson, Nacka 2006. (ett urval artiklar därur)

Fredriksson, Berndt 2010, ”Certifiering – en utveckling av arkivarieprofessionen: rapport från Belgobargruppen”, Arkiv, samhälle och forskning 2010:1, s. 71–78.

Lundqvist, Lars 2014, ”Registrator – ett yrke i förvandling”, Arkiv 2014:1, s. 7–8.

Meija, Alexandra 2014, ”Från registrator till dokumentcontroller – om en ändrad roll”, Arkiv 2014:3, s. 22–23.

Sjögren, Carina 2012, ”Mentorskap”, Arkiv 2012:3, s. 23–25.

von Sydow, Rikard Friberg 2012, ”Diplomerad arkivarie: har den tyska modellen en framtid i Sverige?”, Arkiv 2012:2, s. 12–13.

Åström, Karin 2002, “Arkivarieyrket – från vårdare och väktare till förmedlare”, i Av kärlek till arkiv. Festskrift till Erik Norberg, red. Kerstin Abukhanfusa, Skrifter utgivna av Riksarkivet 20, Stockholm: Riksarkivet, s. 82–88.

Ytterligare artiklar och resurser kan tillkomma, som är fritt tillgängliga på internet. Dessa presenteras i samband med delkursens start.

Summa: ca 100–150 sidor.


Delkurs 3: Projektarbete, 7,5 hp

Pickard, Alison Jane, Research methods in information, 2:a uppl., London: Facet, 2013. 384 sidor.

Ytterligare artiklar och resurser kan tillkomma, som är fritt tillgängliga på internet. Dessa presenteras i samband med delkursens start.