Litteratur
 
Statsvetenskap A, 30 hp (1096ST)
Giltig fr.o.m.: ht 2016
Giltig t.o.m.: ht 2016
Beslutsdatum: 2016-05-26
Beslutande organ: Ämnesrådet för Statsvetenskap
 
Delkurs 1, Politiska Idéer

Badersten, Björn och Jakob Gustavsson (2015), Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken, 2:e uppl. (Malmö: Studentlitteratur).

Heywood, Andrew (2012), Political Ideologies (New York: Palgrave Macmillan).

Machiavelli, Niccolò (2009 [1513]), Fursten (Stockholm: Natur & Kultur).

Marx, Karl och Engels, Friedrich (2004 [1848], Kommunistiska manifestet (Linköping: Bokförlaget Nixon).

Carbin, Maria m.fl. (red.) (2009), Texter i samtida politisk teori (Malmö: Liber).

Mörkenstam, Ulf (m.fl. red.) (2009) Tretton texter i politisk teori (Solna: Liber).

Singer, Peter (2000), A Darwinian Left: Politics: Evolution and Cooperation (New Haven: Yale University Press).


Delkurs 2, Politiska system

Ekman, Joakim, Linde och Thomas Sedelius (2014), Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar, 2:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).

Hague, Rod, Martin Harrop och John McCormick (2016), Comparative Government and Politics: An Introduction, 10:e uppl. (London: Palgrave).

Möller, Tommy (2015), Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år, 3:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).

Tallberg, Jonas (2013). EU:s politiska system, 5:e uppl. (Lund: Studentlitteratur).

Delkurs 3, Offentlig förvaltning

Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røvik (2005) Organisationsteori för offentlig sektor. Malmö: Liber Ekonomi.

Mattson, Ingvar och Olof Petersson (red.) (2011) Svensk författningspolitik. Tredje upplagan. Stockholm: SNS Förlag.

Montin, Stig och Mikael Granberg (2013) Moderna kommuner. Fjärde upplagan. Malmö: Liber AB.

Rothstein, Bo (red.) (2014) Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem. Femte upplagan. Lund: Studentlitteratur.

OBS! Några artiklar kan tillkomma.
Delkurs 4, Internationell Politik

Gustavsson, Jakob och Jonas Tallberg (red.). 2014. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur. (utvalda kapitel)

Övriga artiklar skall förekomma.