Logo SH
Litteratur
 
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning, 30 hp (1067FE)
Giltig fr.o.m.: ht 2016
Giltig t.o.m.: vt 2017
Beslutsdatum: 2016-05-20
Beslutande organ: Ämnesråd
 
- Redovisningsteori och praxis -

• Godfrey, J.; Hodgson, A.; Tarca, A.; Hamilton, J. ; Holmes, S., Accounting theory, Wiley, senaste upplagan

• Sundgren, S.; Nilsson, H.; Nilsson, S, Internationell redovisning – teori och praxis, Studentlitteratur, senaste upplagan

• Artiklar


- Koncernredovisning och revision -

• Carrington, T., Revision, Liber, senaste upplagan

• Carlsson, J & Sandell, N, Koncernredovisning, Liber, senaste upplagan

• Godfrey, J.; Hodgson, A.; Tarca, A.; Hamilton, J. ; Holmes, S., Accounting theory, Wiley, senaste upplagan

• Sundgren, S.; Nilsson, H.; Nilsson, S, Internationell redovisning – teori och praxis, Studentlitteratur, senaste upplagan

• Artiklar


- Kandidatuppsats, metod -

• Denscombe, M. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom Samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, 2016.

• Körner, S. och L. Wahlgren. Statistiska metoder. 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur, 2015.

Referenslitteratur:
• Björklund, M. och U. Paulsson. Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur, 2003.
• Alvesson, Mats. Intervjuer - genomförande, tolkning och reflexivitet. Malmö: Liber, 2011.
• Lindblad, I-B. Uppsatsarbete - En kreativ process. Lund: Studentlitteratur, 1998.
• Lundahl, U. och P. Skärvad. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur, 1999.
• Rienecker, L. och P. Stray Jörgensen. Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber, 2008.