Litteratur
 
Politik och styrning för hållbar regional och global utveckling (MU), 7,5 hp (1127MJ)
Giltig fr.o.m.: ht 2016
Giltig t.o.m.: vt 2017
Beslutsdatum: 2016-05-25
Beslutande organ: Programrådet för Miljö och utveckling
 
Bjereld U., Demker M. och Hinnfors J. 2009. Varför vetenskap, 3 uppl. Studentlitteratur, Lund. ISBN 9789144054759

Clapp J. and Dauvergne P. 2011. Paths to a Green World: The Political Economy of the Global Environment, 2nd edition ISBN 9780262515825

Dobson, A 2016. Environmental Politics. A very short introduction, Oxford University Press ISBN 9780199665570

RAPPORT 5645. 2006 Miljömålen i det regionala utvecklingsarbetet Synergier och målkonflikter. Rapport 5645 naturvårdsverket
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5645-X.pdf

RUFS 2010. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion SLL http://www.tmr.sll.se/rufs2010/

2013 års uppföljning av RUFS 2010 http://www.trf.sll.se/rufs2010/uppfoljning/Uppfoljning-av-utvecklingen/

Artiklar
Abrahamsson H. 2011 Globaliseringens lokala uttryck Städer som noder för global samhällsstyrning eller som slagfält för sociala konflikter? En essä kring lokal globalisering, folkbildning och socialt hållbar stadsutveckling. http://www.gu.se/digitalAssets/1337/1337548_globaliseringens.pdf

Bradley K., Gunnarsson-Östling U., and Isaksson K. 2008. Exploring environmental justice in Sweden: How to improve planning for environmental sustainability and social equity in an “eco-friendly” context. Projections, MIT Journal of Planning, 8: 68-81.

Artiklar och litteratur i samband med föreläsningar, seminarier och grupparbeten tillkommer