Kursplan  
 
Arkeologi A, 30 högskolepoäng
(Archaeology A, 30 credits)
 
Kurskod: 1001AR
Ämnesgrupp: Arkeologi
Huvudområde: Arkeologi
Ansvarig institution: Historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n: Humanistiska området 80% Naturvetenskapliga området 20%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspåk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2007-05-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats 2012-10-29.

2. Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha

Kunskap och förståelse
 • kunskaper om arkeologins forskningshistoria
 • översiktlig kunskap om arkeologins källmaterial
 • förståelse för olika perspektiv och tolkningsmöjligheter inom ämnet
 • förståelse för diskussionen om arkeologins möjlighet att vara samtids- och samhällsrelevant

  Färdighet och förmåga
 • förmåga att beskriva och identifiera olika typer av arkeologiskt källmaterial
 • förmåga att relatera källmaterialet till olika tiders samhällsförhållanden
 • förmåga att läsa och förstå facklitteratur samt delta i en vetenskaplig seminariediskussion

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att identifiera ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap präglat av kritisk reflektion, konstruktiv vilja samt en öppenhet och respekt för andras åsikter och perspektiv.

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen består av fyra delkurser som behandlar arkeologins forskningshistoria och relation till omgivande samhälle, arkeologins teoribildning och metod, det arkeologiska källmaterialet och dess tolkningsmöjligheter och forntida samhällsförhållanden. I kursen ingår även exkursioner samt studiebesök.

  • Arkeologiska perspektiv - en introduktion, 7,5 högskolepoäng
   (Archaeological Perspectives: an Introduction, 7.5 credits)
   Delkursen avser att ge en orientering om vetenskaplig kunskapsteori och grundläggande kunskaper om arkeologins forskningshistoria och teoribildning. Särskilt betonas arkeologins relation till omgivande samhälle och hur det förflutna kan bidra till en fördjupad samtidsförståelse. I kursen ingår förutom föreläsningar, seminarier och litteraturstudier också en exkursion.


  • 1001, Arkeologiska perspektiv - en introduktion, 7,5 högskolepoäng
   (Archaeological Perspectives: an Introduction, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Materiell kultur och samhälle I, Sten- och bronsålder, 7,5 högskolepoäng
   (Material Culture and Society I, Stone Age and Bronze Age, 7.5 credits)
   Delkursen syftar till att ge kunskaper om arkeologiskt källmaterial och samhällsförhållanden under sten- och bronsålder. Dessutom diskuteras fortlöpande relationen mellan teori, källmaterial och tolkning. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och litteraturstudier.


  • 1002, Materiell kultur och samhälle I, Sten- och bronsålder, 7,5 högskolepoäng
   (Material Culture and Society I, Stone Age and Bronze Age, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Materiell kultur och samhälle II, Järnålder, 7,5 högskolepoäng
   (Material Culture and Society II, Iron Age, 7.5 credits)
   Delkursen syftar till att ge kunskaper om arkeologiskt källmaterial och samhällsförhållanden under järnålder och vikingatid. Dessutom diskuteras fortlöpande relationen mellan teori, källmaterial och tolkning. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och litteraturstudier.


  • 1003, Materiell kultur och samhälle II, Järnålder, 7,5 högskolepoäng
   (Material Culture and Society II, Iron Age, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG
  • Ting och text, Från medeltid till samtid, 7,5 högskolepoäng
   (Material Culture and Written Sources, from the Middle Ages to the Present, 7.5 credits)
   Delkursen syftar till att ge kunskaper om hur den materiella kulturen kan bidra till en fördjupad förståelse av samhällen där vi även har tillgång till skriftliga källor. Delkursen hämtar exempel från medeltid till vår egen tid. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, grupparbete och litteraturstudier.


  • 1004, Ting och text, Från medeltid till samtid, 7,5 högskolepoäng
   (Material Culture and Written Sources, from the Middle Ages to the Present, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Undervisningen inkluderar fördjupade fornsaksstudier där studenterna under handledning lär sig urskilja olika typer av artefakter. I kursen ingår även studiebesök och minst en exkursion. Vid exkursionerna stiftar studenterna bekantskap med skilda fornlämningsmiljöer och lär sig under handledning att känna igen olika fornlämningstyper och hur dessa uppträder i landskapet. Studiebesök och exkursioner är obligatoriska.

  6. Examination

  Arkeologiska perspektiv - en introduktion: Skriftlig hemuppgift samt redovisning.

  Materiell kultur och samhälle I, Sten- och bronsålder: Skriftlig tentamen.

  Materiell kultur och samhälle II, Järnålder: Skriftlig tentamen.

  Ting och text. Från medeltid till nutid: Grupparbete samt redovisning.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2007VT 20102010-04-28Ämneskollegiet arkeologi
  HT 2010VT 20112010-04-28Ämneskollegiet arkeologi
  HT 2011VT 20122011-06-16Ämneskollegiet arkeologi
  HT 2012VT 20132012-05-08Ämnesstyrelse arkeologi
  HT 2013VT 20142013-06-10Ämneskollegium arkeologi
  HT 2014VT 20152014-06-03Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 1455/2.1.1/2014
  HT 2015VT 20172015-06-01Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 1482/2.1.1/2015
  HT 2017VT 20182017-06-05Ämnesråd i arkeologi, Dnr 2333-2.1.1-2017
  HT 2018VT 20192018-05-28Ämnesråd i arkeologi, dnr 2143-2.1.1-2018.
  HT 20192019-05-16Ämnesråd i arkeologi, Dnr: 2305-2.1.1-2019

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.